Praktijkinformatie

Sports injuries

Special attention and additional research through ultrasound may be possible in case of muscular, tendon and joint band injuries at all athletes, young or old and at all levels.

Our goal will be to know your situation as soon as possible and provide you with substanciated advice and focussed training/recovery advices. We work with all physiotherapists in the area.

For ARGON football players and basketball players we have a partnership with Kerngezond Mijdrecht.

Ultrasound

In case of indications for further imaging research an ECHO examination may be carried out in-house immediately or in the short term for:

 • abdominal complaints
 • kidney
 • bladder
 • cardiovascular disease
 • gynecological complaints
 • whether or not pregnant

Optometry

The practice has optometry equipment to quickly get a diagnostic advice for various optometry complaints and problems through:

 • refraction measurement
 • gap lamp investigation
 • eye pressure measurement
 • retinal photo

Echografie

In geval van indicaties voor verder afbeeldend onderzoek kan er direct of op zeer korte termijn een ECHO-onderzoek binnen de eigen praktijk plaatsvinden bij:

 • buikklachten
 • nieren
 • blaas
 • hart- en vaatziektes
 • gynaecologische klachten
 • wel of niet zwanger

Sportblessures

Er is speciale aandacht en aanvullend onderzoek middels echografie mogelijk in geval van spier-, pees- en gewrichtsbandblessures bij alle sporters, jong of oud en op alle niveaus.

Ons doel zal zijn dat u zo snel mogelijk weet waar u aan toe bent met een onderbouwd advies en gerichte trainings-/hersteladviezen. Wij werken samen met alle fysiotherapeuten in de omgeving.

Oogheelkunde

De praktijk heeft oogheelkundige apparatuur om snel een diagnostisch advies te krijgen bij uiteenlopende oogheelkundige klachten en problemen middels:

 • refractiemeting
 • spleetlamponderzoek
 • oogdrukmeting
 • netvliesfoto

Complaint procedure

Are you not satisfied with the care provided by our practice and would you like to express this?

To do our work properly it is important that you trust us and that you feel free to share your opinion with us.
In case you have not been satisfied with a contact with our practice please let us know so we can discuss this with you and learn from it.

Testimonial for medical indication

A testimonial for medical indication is a written statement by a general practicioner, in which an on medical data based impression concerning the patient and his or her health is given with another purpose than treatment.

The KNMG recommends treating general practicioners not to give a testimonial for medical indication concerning one's own patients. However a treating general practicioner can provide, with permission of the patient, factual medical information.

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over hoe wij u geholpen hebben en wilt u dit kenbaar maken?

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat u ons vertrouwt en dat u zich vrij voelt om uw mening met ons te delen.
Mocht het gebeuren dat u geen goed gevoel heeft overgehouden na een contact met onze praktijk dan vernemen wij dit graag van u zodat wij dit met u kunnen bespreken en ervan kunnen leren.

Afgifte medische verklaring

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring, opgesteld door een arts, met daarin een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand met een ander doel dan behandeling of begeleiding.

De KNMG adviseert behandelend artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken.